Novinky ESF

Program ESF

 

Projekt vzdělávání zaměstnanců se blíží ke konci

30.5.2012
 
V lednu 2012 byla vypracována a předána již 3. monitorovací zpráva, která zahrnuje aktivity v rámci projektu vzdělávání za období duben - listopad 2011.
V současné době, vzhledem k termínu ukončení školení v rámci daného projektu v srpnu 2012, proběhla již většina z plánovaných kurzů ze všech 3 klíčových aktivit.
Realizovali jsme školení z oblasti jakosti a řízení výroby (např. Čtyři pilíře - FMEA, SPC a APQP, MSA, Kontrolní plány, Nápravná a preventivní opatření, Schvalování dílů do výroby, Konstrukce nástrojů v Pro-E, Práce se simulačním programem), z oblasti obsluhy strojů a zařízení (např. Řízení a obsluha vstřikovacích lisů, Kurz galvanizérů), z oblasti ekonomické a právní (např. Ekonomika pro neekonomy, Finanční řízení, Celní problematika, Pracovní a obchodní právo), z oblasti využívání IT (např. Obsluha Excel, Obsluha Word, IS-Altec). V neposlední řadě byly realizovány kurzy zvyšující měkké dovednosti zaměstnanců (např. Zvládání konfliktů, Týmová spolupráce, Vnitrofiremní komunikace, Asertivní jednání, Obchodní dovednosti, Vyjednávání a jazykové kurzy angličtiny a němčiny).
Celkově je do května 2012 v projektu evidováno 450 úspěšných absolventů těchto školení. Naprostá většina školení je jejich účastníky hodnocena velice kladně.
 
Za realizační tým projektu
Ing. Petra Havlíková - manažerka projektu

Školení v rámci schváleného projektu pokračují

17.12.2011

Z prostředků, které naše společnost obdržela v rámci dvouletého projektu vzdělávání, jsou hrazeny náklady na organizaci kurzů, lektory, výběrová řízení, ale i na mzdové náhrady účastníků školení. Čerpání prostředků probíhá dle předem schváleného rozpočtu poskytovatelem dotace.

Obsahová stránka školení je i nadále přizpůsobována potřebám účastníků. K tomuto jsou využity mimo jiné i konzulatce s ředitelem společnosti a manažery jednotlivých středisek. Volí se mezi standardním nebo děleným systémem vzdělávání.
Koncem června 2011 jsme předali monitorovací zprávu za období říjen 2010 - březen 2011, kde jsme zhodnotili průběh projektu a informovali o plánovaných aktivitách. tato zpráva byla na začátku prosince schválena.
Podpora vzdělávání ze strany OP LZZ pomáhá k dosažení odborného růstu zaměstnanců všech partnerských společností, a tím umožňuje celkové zvyšování úrovně poskytovaných služeb a uplatnění produktů společností na trhu nejen v ČR.
 
Za realizační tým projektu
Ing. Petra Havlíková - manažerka projektu

Vzdělávání zaměstnanců společnosti

15.6.2011


Vzdělávací kurzy byly zahájeny v únoru 2011. Po pozvolném náběhu v prvních měsících se školení rozběhlo s plnou intenzitou. Kurzy jsou realizovány v prostorách společnosti a s ohledem na výrobní potřeby společnosti. Jejich obsahová náplň je upravována přímo "na míru" potřebám účastníků. V některých případech je využit systém děleného vzdělávání (teoretická část v učebně a praktická v dílenském provozu).
Každý kurz je účastníky anonymně hodnocen. Hodnocení je následně zpracováno a jeho výsledky použity pro odstraňování případných nedostatků a další zlepšování kvality vzdělávání. V realizaci kurzů budeme naplno pokračovat i v příštím roce.
Za uplynulé čtyři měsíce proběhla odborná školení (Procesy zlepšování, Statistické regulace procesu, Optimalizace procesu vstřikování plastů, Oblast DPH) a školení zaměřená na rozvoj tzv. "měkkých dovedností" (Motivace a sebemotivace, Manažerské dovednosti, Timemanagement). Velký zájem mezi zaměstnanci zaznamenalo probíhající školení MS Office - Excel a Word. Od května 2011 byly zahájeny i jazykové kurzy angličtiny a němčiny.
 
Za realizační tým projektu
Ing. Petra Havlíková - manažerka projektu

Školení zaměstnanců společnosti TESLA Jihlava, a.s. bylo zahájeno

25.2.2011

Prostřednictvím rozhovorů s klíčovými zaměstnanci společnosti v období říjen až prosinec 2010 byly upřesněny aktuální potřeby a požadované dovednosti jednotlivých skupin zaměstnanců.
Pomocí metody Focus group byla provedena aktualizace bariér a překážek, které zaměstnanci musí překonávat při výkonu svých úkolů. Proběhly skupinové workshopy, na kterých byly identifikovány aktuální problémy v oblasti rozvoje lidských zdrojů.
  • obchod, nákup, prodej, logistika
  • administrativní činnosti (ekonomické, IT, personální, právník)
  • výroba (mistři, vedoucí výroby)
  • technické oddělení (technologie, konstruktéři, jakost)
  • vrcholový management
Tato aktualizace nám při samotné realizaci projektu umožnila:
- přesně definovat podklady pro výběrové řízení na dodavatele vzdělávání
- v rámci projektu realizovat výukové moduly opravdu na míru našim zaměstnancům
a případně je v dalších cyklech upravovat na základě zpětné vazby, která bude
systematicky shromažďována a vyhodnocována.
 
OD ÚNORA 2011 BYLA REALIZACE KURZŮ V SOULADU S UZAVŘENOU SMLOUVOU O ŠKOLENÍ ZAHÁJENA.
 
Za realizační tým projektu
Ing. Petra Havlíková - manažerka projektu

Ve výběrovém řízení na generálního dodavatele školení zvítězila firma Vize 2012, s.r.o.

1.2.2011
 
K 1.10.2010 byl zahájen projekt "Vzděláváním k vyšší adaptibilitě a konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti TESLA Jihlava, a.s.".
Projekt je realizován v rámci globálního grantu MPSV ČR "Školení je šance", do kterého se mohly hlásit se svými projektovými návrhy podnikatelské subjekty z celé ČR.
Hlavním cílem projektu je nastavení systému komplexního a koncepčního rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti TESLA Jihlava, a.s. za účelem posílení jejich adaptibility na trhu práce a upevnění postavení a konkurenceschopnosti celé společnosti.
Projekt za dobu své realizace, tj. od října 2010 do září 2012 předpokládá zapojení 250 zaměstnanců a celkem podpoří 795 úspěšných absolventů v různých kurzech, školeních a workshopech.
V měsících prosinec 2010 až leden 2011 proběhlo výběrové řízení na dodavatele školení v rámci tohoto projektu. Ve výběrovém řízení na generálního dodavatele zvítězila společnost Vize 2012, s.r.o., IČ 27545059, se sídlem Čáslavská 91, Nasavrky. Osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele je Ing. Jitka Šimková, jednatelka společnosti.
Věříme, že ve spolupráci s vybraným dodavatelem budou probíhat školicí aktivity ke spokojenosti všech zaměstnanců.
 
 
Za realizační tým projektu
Ing. Petra Havlíková - manažerka projektu

Zahájení vzdělávacího procesu

1.10.2010
 
K 1.10.2010 zahájila TESLA Jihlava, a.s. realizaci dvouletého vzdělávacího programu "Vzděláváním k vyšší adaptibilitě a konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti TESLA Jihlava, a.s." , financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu ČR.
Projekt je realizován v rámci globálního grantu MPSV ČR "Školení je šance", do kterého se mohly hlásit se svými projektovými návrhy podnikatelské subjekty z celé ČR.
Do grantu bylo od dubna do září v roce 2009 předloženo 1 803 žádostí, k finanční podpoře bylo doporučeno 1 007 žádostí (56%) a rozděleno bylo 4,461 mld. Kč. Průměrná výše grantu na jednu žádost byla cca 4 430 000 Kč.
Maximální výše dotace na jeden regionální projekt mohla být 7 mil. Kč. TESLA Jihlava, a.s. získala grant na téměř maximální možné hodnotě, a to 6 945 694 Kč.
Hlavním cílem podpory je přispět ke zvyšování adaptibility zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniku prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců.
V rámci projektu bude v následujících 24 měsících realizováno vzdělávání, do kterého bude zapojeno min. 250 zaměstnanců v 71 různých kurzech, školeních, workshopech.
Ne nepodstatným faktem je skutečnost, že pokud bude projekt zrealizován v souladu s veškerými pravidly ESF dle pokynů MPSV ČR, nebude muset TESLA Jihlava, a.s. hradit jedinou korunu ze svých prostředků.
 
 
Za realizační tým projektu
Ing. Petra Havlíková - manažerka projektu
Nabízíme volná místa
Operační program EU