Slovník pojmů

A B C Č D E F G I K L M N O P R S T U V W Z Ž


A

ADHEZE
Souhrn chemických a fyzikálních sil, kterými se navzájem poutají částice povrchu přiblížených materiálů. Přitažlivá síla je mimo jiné dána povrchovým napětím obou materiálů.

Ahod
Ampérhodina - zkratka pro jednotku náboje vyjadřovanou jako součin použitého proudu a času. Používá se zejména v galvanických výrobách. Viz také Amin.

AKTIVACE POVRCHU
Zlepšení adheze povrchu kovů i plastů pomocí roztoku chemikálií, např. silných minerálních kyselin.

Amin
Amperminuta - zkratka pro jednotku náboje vyjadřovanou jako součin použitého proudu a času. Používá se zejména v galvanických výrobách. Viz také Ahod.

ANODICKÉ ODMAŠŤOVÁNÍ
Odmaštění kovových součástí před galvanickým pokovováním ve vodném (obvykle alkalickém) elektrolytu, kdy díly jsou v elektrickém obvodu pólem s kladným nábojem. Nečistoty jsou rozpouštěny do elektrolytu složitou rozpouštěcí reakcí.

ANSI
Anglická zkratka pro American National Standards Institute. Vydává normy pro USA.

ASTM
Zkratka pro Americkou společnost pro testování a materiály (American Society for Testing and Materials).


B

BONDOVÁNÍ
Metoda spojování čipů s deskou pomocí jemných drátků obvykle ze zlata, hliníku nebo mědi o vysoké čistotě, přivařených pomocí termokomprese, ultrazvukem nebo termosonicky ke kontaktní plošce (z anglického Wire Bonding).

BS
Anglická zkratka pro britskou normu (British Standard).

BSI
Anglická zkratka pro British Standards Institution, institut pro normalizaci ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Tvoří, vydává a aktualizuje normy BS.


C

CENELEC
Francouzská zkratka pro Evropskou komisi pro normalizaci v elektrotechnice (Comité Europeén de Normalisation en Electrotechnique), působící v Belgii. Komise připravuje technické normy a doporučení v oblasti elektrotechniky v rámci Evropské unie.

CISPR
Francouzská zkratka pro Výbor pro rádiovou interferenci (Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques). Řeší problematiku EMC v rámci IEC.


Č

ČNI
Zkratka pro Český normalizační institut. Je pověřen tvorbou, vydáváním a aktualizací norem ČSN.

ČSN
Zkratka pro českou technickou normu (původní význam zkratky: Československá státní norma).


D

DIN
Německá zkratka pro Deutsches Institut für Normung e.V., německý institut pro normalizaci. Tvoří, vydává a aktualizuje normy DIN.

DPS
Deska plošných spojů.

DUNS
Anglická zkratka pro Data Universal Numbering System - celosvětový systém pro identifikaci firem pomocí devítimístného čísla, zavedený společností Dun & Bradstreet.

DUTINKA
Kontakt (konektoru), do jehož kontaktní části se zasouvá plochý nebo kruhový kolík protikusu konektoru.


E

ELEKTROLYT
Vodný nebo nevodný roztok mezi elektrodami, který reaguje působením potenciálu elektrického pole.

ELEKTROLYTICKÉ POKOVOVÁNÍ
Jiný název pro galvanické pokovování.

ELEKTROLÝZA
Rozklad elektrolytu na elektrodách působením potenciálu elektrického pole.

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA
Schopnost současné správné funkce, tj. koexistence zařízení nebo systémů nacházejících se ve společném elektromagnetickém prostředí bez závažného ovlivňování jejich normálních funkcí.

EMC
Anglická zkratka pro elektromagnetickou kompatibilitu (Electromagnetic Compatibility).

EMI
Anglická zkratka pro elektromagnetické vyzařování (Electromagnetic Interference).

EMS
Anglická zkratka pro elektromagnetickou odolnost (Electromagnetic Susceptibility). Vyjadřuje schopnost zařízení bezchybně pracovat v prostředí, ve kterém existují elektromagnetické signály vytvořené jinými zařízeními nebo přírodními jevy.

EMS
Anglická zkratka pro environmentální systém řízení (Environmental Management System).

ESD
Anglická zkratka pro elektrostatický výboj (Electrostatic Discharge).


F

FLASH VRSTVA
Obvykle podkladová mezivrstva při povrchové úpravě galvanizací, která je velmi tenká a slouží ke zlepšení adheze.


G

GALVANICKÉ POKOVOVÁNÍ
Nanášení kovových vrstev na vodivý podklad pomocí elektrického stejnosměrného proudu.


I

IEC
Anglická zkratka pro Mezinárodní elektrotechnickou komisi (International Electrotechnical Commission). IEC tvoří, vydává a aktualizuje mezinárodní normy a doporučení pro elektrotechniku a elektroniku.

IO
Zkratka pro integrovaný obvod.

IP
Zkratka pro stupeň ochrany (Ingress Protection) podle norem IEC.

ISO
Akronym pro Mezinárodní organizaci pro normalizaci (International Organization for Standardization). ISO je síť národních organizací pro normalizaci s centrálním sekretariátem v Ženevě, který systém koordinuje.


K

KATODICKÉ ODMAŠŤOVÁNÍ
Odmaštění kovových součástí před galvanickým pokovováním ve vodném (obvykle alkalickém) elektrolytu, kdy díly jsou v elektrickém obvodu pólem se záporným nábojem. K odmaštění dochází při intenzivním vývoji plynů (např. sekundárně vyvíjený vodík) na povrchu dílu. Nečistoty jsou mechanicky strhávány a transponovány – emulgovány v elektrolytu.

KEMA
Zkratka pro NV tot Keuring van Elektrotechnische Materialen, certifikovanou státní zkušebnu v Holandsku.

KOLÍK
Kruhový, plochý nebo čtyřhranný kontakt (konektoru), který se zasouvá do dutinky nebo do kontaktního pera protikusu konektoru.

KONEKTOR ZIF
Přímý konektor s nulovou zásuvnou silou (Zero Insertion Force). Kontaktní plochy se mechanicky nedotýkají, dokud do sebe nejsou plně zasunuty. Teprve poté jsou k sobě mechanicky přitlačeny.
viz obrázek

KONTAKTNÍ PERO
Pružný kontakt konektoru, mezi jehož poloviny (nebo mezi který a tělísko konektoru) se při spojování konektoru zasouvá plochý kolík nebo kontaktní plocha DPS.
viz foto

KRIMPOVÁNÍ
Z anglického Crimping - způsob připojování vodiče k vývodu kontaktu (například konektoru) zmačknutím vývodu okolo vodiče. Elektrický kontakt je vyvozen čistě mechanickým přítlakem vodiče a vývodu. Správně provedený krimp má obvykle vyšší mechanickou pevnost, než je pevnost vodiče. Rychlý, levný a ekologický způsob spojování, vyžaduje však speciální nářadí.
viz obrázek

KRYTÍ
Lidový název pro stupeň ochrany.


L

LED
Anglická zkratka pro diodu emitující světlo (Light Emitting Diode).


M

MEZIVRSTVA
Kovová vrstva, která odděluje podklad od následujícího povlaku při galvanickém pokovování. Používají se k vytvoření bariéry (difúzní, korozní nebo jiné), případně zlepšují funkční vlastnosti celého systému pokovení.


N

NEMA
Anglická zkratka pro Národní sdružení výrobců v elektrotechnice (National Electrical Manufactures Association). Tvoří, vydává a aktualizuje normy pro USA.

NI STRIKE
Proces elektrochemické aktivace povrchu před dalším pokovením pomocí elektrolytu na bázi silné minerální kyseliny a její nikelnaté soli. Předřazuje se ve speciálních případech před zlacením nebo stříbřením.

NIKOLA TESLA (9. 7. 1856 - 7. 1. 1943)
Americký elektroinženýr a vynálezce chorvatského původu. Propagoval střídavý proud, úspěšně experimentoval s bezdrátovým přenosem vf energie vysokého napětí. Autor více než 100 US patentů. Krátce pracoval pro Thomase A. Edisona, ale hlavně pro Westinghouse Electric Company. Jeho výzkum bezdrátové telekomunikace zpočátku financoval finančník J. Pierpont Morgan. Řada jeho myšlenek zůstala pro nedostatek prostředků neprozkoumána.
viz foto


O

ODHROTOVÁNÍ
Ustálený výraz pro mechanické odstraňování otřepů na hranách dílů vyrobených stříháním nebo litím.

OMÍLÁNÍ
Mechanická úprava povrchu drobných součástí pomocí omílacích tělísek. Použití pro hromadné odhrotování a leštění povrchu zejména kovových součástí.


P

PASIVACE
Obecně široká škála úprav kovového povrchu působením chemických látek nebo elektrochemickými metodami. Cílem pasivace je obvykle dosáhnout zpomalení vzhledové degradace povrchu – např. tmavnutí stříbra.

PCB
Anglická zkratka pro desku plošných spojů (Printed Circuit Board).

PIKLOVÁNÍ
Aktivace povrchu hliníkových slitin mořením v lázni kyseliny chromsírové pro zlepšení adheze (z anglického Pickling).

PODKLADOVÁ VRSTVA
Jiný název pro mezivrstvu.

POKOVOVACÍ LÁZEŇ
Elektrolyt, sloužící k nanášení kovových povlaků definovaných vlastností.

POKOVOVÁNÍ V BUBNECH
Pokovení jednotlivě vyrobených drobných dílů v rotujícím šesti nebo osmihranném bubnu. Výhodou této metody je hromadné a levnější pokovení dílů ve srovnání s pokovením na závěsu.
viz foto

POKOVOVÁNÍ V ZÁVĚSU
Pokovení jednotlivě vyrobených větších dílů pomocí rámečku. Výhodou této metody je, že během pokovení nedochází k vzájemnému dotyku pokovovaných dílů (nepoškozují se pokovované plochy). Obvykle aplikováno na vzhledové díly a vyšší ceny ve srovnání s pokovením v bubnu.
viz foto

POKOVOVÁNÍ VE VIBRAČNÍCH KOŠÍCH
Pokovení jednotlivě vyrobených drobných dílů na mechanicky vibrující ploché spirálově tvarované ploše.
viz foto

POVRCHOVÁ MONTÁŽ
Technika montáže součástek (např. LED, rezistory apod.) na DPS, přičemž vývody součástek jsou připevňovány přímo na povrch DPS, nikoli do otvorů v DPS. Nejrozšířenější technologií povrchové montáže je pájení vlnou, reflow pájení, lepení vodivými lepidly a bondování.

PRŮRAZNÉ NAPĚTÍ
Napětí, při kterém dojde k průrazu izolace mezi vodiči.

PŘILNAVOST
Jiný název pro adhezi.

PŘÍMÝ KONEKTOR
Jednodílný konektor, skládající se pouze ze zásuvky. Místo vidlice se do přímého konektoru zasouvá deska plošných spojů, plochý kabel nebo vývod fóliové klávesnice.


R

REFLOW
Tepelné zpracování galvanicky pokoveného materiálu, kdy dochází k natavení nebo přetavení vrchní vrstvy (obvykle vrstvy na bázi cínu).

RENTGENOVÁ FLUORESCENCE
Světélkování (luminiscence) v oblasti x-ray záření. K emisi světla dochází jen po dobu, kdy je buzeno. Využívá se při nedestruktivních analýzách materiálů nebo měření tlouštěk pokovení.

RFI
Anglická zkratka pro vysokofrekvenční rušení (Radio Frequency Interference).

RTR
Anglická zkratka pro zpracování suroviny nebo materiálu z cívky na cívku (Reel To Reel).


S

SELEKTIVNÍ POKOVOVÁNÍ
Pokovení pouze části povrchu. Umožňuje použít na různé části povrchu různé povlaky podle funkce, snižuje náklady.

SMÁČIVOST
Vlastnost kapaliny přilnout k povrchu některých pevných látek.
viz obrázek

SMD
Anglická zkratka pro součástky zabudované povrchovou montáží (Surface Mount Device), např. LED, rezistory apod.

SMT
Anglická zkratka pro povrchovou montáž součástek (Surface Mount Technology).

STRIPOVÁNÍ
Odstraňování povrchové vrstvy kovu z podkladového materiálu.

STUPEŇ OCHRANY
Lidově nazýván krytí. Údaj Ipxx (Ingress Protection). Udává ochranu osob proti kontaktu s částmi uvnitř krytu a ochranu zařízení proti vniku pevných cizích těles a proti škodlivému vnikání vody.


T

TESLA
Jednotka veličiny magnetická indukce [T].

TESLŮV TRANSFORMÁTOR
Vzduchový transformátor pracující na svém vlastním rezonančním kmitočtu, sloužící obvykle k výrobě velmi vysokého napětí. Primární vinutí je tvořeno několika závity drátu o velkém průřezu, sekundární vinutí několika stovkami až tisíci závity tenkého drátu v jedné vrstvě na válcové kostře. V principu se jedná o dva induktivně vázané rezonanční obvody.
viz foto

TLUSTÁ PASIVACE
Nanesení ochranné protikorozní vrstvy na pozinkovaný povrch. Provádí se bezprostředně po pokovení a neobsahuje šestimocný chróm.


U

UL
Zkratka pro Underwtiters Laboratories, certifikovanou státní zkušebnu v USA.

UTĚSNĚNÍ
Zesílení protikorozní ochrany zinkovaného povrchu nanesením další vrstvy na tlustou pasivaci. Existují varianty nanášení organického nebo anorganického typu. Neobsahuje šestimocný chróm.


V

VIDLICE
Polovina konektoru, osazená kolíky pro kontaktování se zásuvkou.

VÝVOD KONTAKTU
Část kontaktu, určená k připojení k elektrickému obvodu např. pájením do DPS nebo k vodiči, krimpováním na vodič, ovíjením, zalisováním do DPS, Termi-Pointem apod.


W

WHISKERY
Tenké sloupovité krystalky kovu, které se tvoří na jeho povrchu rekrystalizací. Vznik whiskerů podporuje mechanické namáhání, teplota, vlhkost, elektrický gradient, vlastnosti podkladového materiálu aj. Je typickou vlastností např. povlaků z čistého cínu.


Z

ZÁSUVKA
Polovina konektoru, osazená dutinkami nebo kontaktními pery pro kontaktování s vidlicí.

ZDRHOVÁNÍ
Odstraňování izolace z vodiče (drátu nebo lanka).

ZIF
Anglická zkratka pro nulovou zásuvnou sílu (Zero Insertion Force).


Ž

ŽÁROVÉ POKOVOVÁNÍ
Nanášení kovových povlaků z taveniny kovu.
Nabízíme volná místa
Operační program EU