Popis projektu

V poslední době, která klade velké nároky na kvalitu a efektivitu výroby se ukazuje, že vhodné odpovědi na nové výzvy trhu není možné hledat jen ve vlastní oblasti materiálů technologií a produkce, ale především v oblasti lidských zdrojů.

Hlavním cílem projektu je nastavení systému koncepčního a komplexního rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti za účelem posílení jejich adaptability na trhu práce a upevnění postavení a konkurence schopnosti celé společnosti. Projekt je koncipován jako regionální.

V rámci přípravy projektové žádosti byla provedena následující šetření a analýzy:
 • Audit personálních procesů se zaměřením na vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců
 • Pomocí metody Focus group byly identifikovány bariéry, které omezují efektivitu a flexibilitu společnosti
 • Prostřednictvím analytických rozhovorů s klíčovými zaměstnanci společnosti byly zjištěny aktuální vzdělávací potřeby
 
Projekt má 5 klíčových aktivit :
 • Řízení a realizace projektu
 • Aktualizace vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vztahu k aktuálním potřebám
 • Školení zabezpečující naplnění jistoty při výkonu práce vzdělávání zaměstnanců
 • Školení zabezpečující naplnění sounáležitosti s firmou a spolupracovníky
 • Školení zabezpečující potřebu uznání a úspěchu
 1. Řízení a realizace projektu
  • V rámci této aktivity bude zajištěna organizace, řízení a administrace projektu, naplnění jeho cílů, výstupů a povinné publicity. Probíhat bude po celou dobu realizace projektu.
 2. Aktualizace vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vztahu k aktuálním potřebám
  • Cílem je získávání aktuálního souboru dat, jež umožní porovnat stávající stav potřeb vzdělávání a aktualizovat obsah jednotlivých kurzů.
  • Prostřednictvím analytických rozhovorů s klíčovými zaměstnanci společnosti budou upřesněny aktuální vzdělávací potřeby a vstupní dovednosti jednotlivých skupin zaměstnanců
  • Aktualizace při samotné realizaci projektu nám umožní realizovat výukové moduly opravdu na míru cílové skupině a případně je v dalších cyklech upravovat na základě zpětné vazby, která bude systematicky shromažďovaná a vyhodnocovaná.
  • Tato aktivita bude probíhat v prvním měsíci a následně pravidelně s ohledem na zpětnou vazbu uskutečněných kurzů a na aktualizované potřeby dalších skupin zaměstnanců.
 3. Školení zabezpečující naplnění jistoty při výkonu práce vzdělávání zaměstnanců
  • V rámci této aktivity proběhnou školení, která umožní pracovníkům využívat již nastavené procesy a plnit tak efektivně své úkoly. Do této skupiny patří zejména odborná školení, školení obsluhy strojů a zařízení, využívání informačních systémů a informačních technologií obecně, znalosti postupů, procedur, právního prostředí, zdokonalování jazykových dovedností, problematika jakosti atd.
 4. Školení zabezpečující naplnění sounáležitosti s firmou a spolupracovníky
  • V rámci této aktivity proběhnou kurzy zaměřené na posílení schopnosti efektivně komunikovat, získávat, zpracovávat a předávat informace. Proto do této kategorie řadíme komunikační a manažerské tréninky, kurzy týmové spolupráce atd.
 5. Školení zabezpečující potřebu uznání a úspěchu
  • V rámci této aktivity proběhnou kurzy zaměřené na posílení identifikace JÁ - FIRMA, pocit, že pokud je úspěšná firma, jsem úspěšný i já a naopak. K naplnění této potřeby by měly napomoci např. kurzy vedení lidí, motivace týmu, firemní kultury atd.

Cílové skupiny

Skupina top managementu
Cílová skupina management zahrnuje pracovníky z nejvyššího vedení společnosti. Pro tuto cílovou skupinu je připravena série vzdělávacích aktivit v rámci klíčové aktivity vzdělávání managementu. Další kurzy jsou zaměřeny na zlepšení odborné a obchodní jazykové kompetence. Hlavním úkolem této skupiny je rozvoj společností, strategické plánování, řízení pracovníků a efektivní komunikace s nimi, motivace zaměstnanců k lepším pracovním výkonům a vedení obchodních jednání na nejvyšší úrovni.

Skupina středního managementu
Vedoucí pracovníci mají většinou pouze středoškolské vzdělání a zatím dostatečně neprojevili řídící schopnosti při práci se svými podřízenými, potřebují zdokonalit komunikaci a psychologii vedení obchodního rozhovoru za účelem udržení a zkvalitnění dlouhodobých obchodních vztahů s významnými obchodními partnery.
Vedoucí potřebují poradit jakým způsobem stanovovat priority a konkrétní měřitelné cíle a dále stanovovat strategie, jak tyto cíle plnit. Důležité pro daná funkční místa je zdokonalení v práci počítačovými programy a jejich využití pro analýzy a vyhodnocování dat. Absolvování vzdělávacího programu bude mít za následek zkvalitnění řídících schopností výše uvedených vedoucích, zkvalitnění interní i externí komunikace a efektivnější marketing a zlepšení komunikace s podřízenými.

Skupina odborní pracovníci a administrativa
Tito pracovníci komunikují s dodavateli a odběrateli, komunikují s potencionálními zákazníky (i zahraničními), získávají informace o obchodních partnerech, vyhodnocují reakce koncových spotřebitelů a analyzují získaná data pomocí počítačových programů. Dále zpracovávají podklady pro jednání a další administrativní činností.
Odborní pracovníci absolvují sérii školení zaměřených na prohloubení odborných a komunikačních dovedností dále pak v oblasti ekonomických znalostí pro neekonomy atd.

Skupina koncových pozic
Pro tuto skupinu byly připraveny kurzy reflektující aktuální potřeby v rámci klíčových aktivit 2 a 3. Smyslem je zvýšit odborné dovednosti dělníků při práci se stroji a zařízeními ve firmě. Veškeré získané dovednosti mohou tito zaměstnanci uplatnit i u jiného zaměstnavatele.

Výstupy

 • inovovaný komplexní systém vzdělávání zam. spol.
 • vzdělávací programy "na míru", které budou reagovat na skutečné potřeby zaměstnanců
 • nové způsoby vzdělávání – využívání děleného vzdělávání na pracovišti – obsahuje kombinaci teoretické výuky v učebně a praktické výuky v prostorách provozu společnosti TESLA Jihlava, a.s.
 • zapojení interních lektorů , kteří se v rámci projektu vzdělají v lektorských dovednostech
 • projekt předpokládá zapojení 250 zaměstnanců a celkem podpoří 795 úspěšných absolventů
Nabízíme volná místa
Operační program EU